Klachten

Iedere cliënt van het Jagerhuis heeft een persoonlijk begeleider of ondersteuner. Deze ondersteuner is het eerste aanspreekpunt als het gaat over de zorg. Samen met een ondersteuner wordt een plan gemaakt, aan doelen gewerkt en wordt de ondersteuning geëvalueerd. Ook bij ontevredenheid is je ondersteuner het eerste aanspreekpunt. Samen wordt gezocht naar een goede oplossing. Als je het gevoel hebt dat er (nog) geen goede oplossing is of je om welke reden dan ook niet bij je eigen ondersteuner terecht kunt, kun je contact opnemen met de teamverantwoordelijke en/of directeur, telefonisch via 0318-517 285 of per mail via

Klachtenportaal Zorg

Het Jagerhuis is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, waardoor wij voldoen aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Klachtenportaal Zorg heeft een onafhankelijke klachtenregeling, die de kwaliteit van zorg waarborgt op integere wijze. Als er klachten zijn, waar we samen niet uit komen, kan een klachtenfunctionaris bemiddelen. Neem contact op met Klachtenportaal Zorg.

Het Jagerhuis zal binnen een termijn van 6 weken komen met een reactie op de klacht en eventueel al ondernomen acties en verbeteringen. Voor cliënten en hun ouders/belangenbehartigers zijn hieraan geen kosten verbonden. Meer informatie vind je in het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg.

Vertrouwenspersoon

Meestal kan je voor zaken die je dwars zitten bij je begeleider of leidinggevende terecht. Maar als je echt niet weet waar je binnen het Jagerhuis met je verhaal terecht kunt met iets wat je erg dwars zit dan kan je gebruik maken van de vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon heet mw. Will van Schendel ze is te bereiken via de mail: 

Als je zorg ontvangt via zorgkantoor Menzis, hebben zij ook een clientvertrouwenspersoon waar je gebruik van mag maken. Deze client vertrouwenspersoon is te bereiken via https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/clientenvertrouwenspersonen-in-de-wlz-in-2020

 Informatiefolder vertrouwenspersoon